SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2016/17 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć:

„Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości”.

Szkoła Podstawowa nr 2 pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kreatywność i j. angielski kluczem do przyszłości”. Dotacja w wysokości 137 614,64zł. przeznaczona jest w głównej mierze na doskonalenie nauczycieli – 8 osób weźmie udział w zagranicznych kursach języka angielskiego oraz kursach kreatywnych metod nauczania, a zdobytą wiedzę będą następnie wykorzystywać na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Planujemy od września min. dodatkowe zajęcia z kreatywności, wzbogacanie słownictwa j. angielskiego na wybranych zajęciach - elementy CLIIL, wdrażanie projektów e-Twinning, aplikowanie o środki na wymianę dzieci klas starszych w ramach Erasmus Akcja 2.

W roku szkolnym 2015/16 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć:

Książki naszych marzeń. Szkoła brała udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Bibliotekarka wspólnie z dziećmi stworzyła listę książek, które chciałyby mieć w szkolnej bibliotece. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 2170 zł (wkład własny- 542 zł). Biblioteka wzbogaci się o 250 nowych książek. Autorem wniosku jest pani Joanna Mańka
.
Projekt „Bezpieczna +”. Od września 2015 ruszył nowy projekt MEN dotyczący bezpieczeństwa w szkole. Szkoła nasza złożyła wniosek o dofinansowanie zadań związanych z dopalaczami (szkolenia rodziców, nauczycieli, warsztaty dla uczniów klas V-VI). Zadanie zostało pozytywnie ocenione i szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.050 zł (wkład własny 770zł). Autorem wniosku była Joanna Kulińska.

Gabinet pielęgniarki. W ramach dotacji MEN otrzymaliśmy 5.000 zł na doposażenie gabinetu szkolnej pielęgniarki. Autorem wniosku była Pani Jolanta Witek oraz UM Wodzisławia Śląskiego.

Pomoce dydaktyczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło także konkurs na pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła otrzymała 6.000 zł na pomoce dydaktyczne - gry, materiały ćwiczeniowe do zajęć, układanki, zestawy do diagnozy uczniów. Autorem wniosku w szkole była Pani Mirosława Juraszczyk a beneficjentem UM Wodzisław Śl.

Zimowisko - Uczniowie jedłownickiej dwójki w czasie ferii spędzili tydzień w szkole w terminie od 15 do 19 lutego. Nauczyciele przygotowali dla dzieci ciekawą ofertę różnorodnych zajęć biorąc pod uwagę propozycje samych zainteresowanych, czyli uczniów. Rano uczestnicy zimowiska spotykali się w szkole i brali udział w godzinnych warsztatach profilaktycznych.
Po zajęciach teoretycznych był czas na wypoczynek aktywny –wyjazd na basen MOSiR, gra w kręgle, czy gra w laserowego paint balla w Laserhouse w Rybniku. Uczniowie także wyjechali do kina 3D na projekcję filmu „Misiek w Nowym Jorku”. W zajęciach uczestniczyło codziennie około 35 – 40 osób. Łącznie z oferty skorzystało 81 uczniów. Zorganizowanie takiego wypoczynku było możliwe dzięki dotacji z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 4.201 zł w ramach konkursu ofert na organizację zimowego wypoczynku.

W roku szkolnym 2014/15 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć

Plac zabaw. Szkoła brała udział w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego i otrzymała dotację w wysokości 12.000 zł na budowę placu zabaw. Rada Dzielnicy Jedłownik –Turzyczka- Karkoszka przeznaczyła na ten cel 5.000 zł a Rada Rodziców naszej szkoły 2.700 zł.

Pracownia komputerowa. Szkoła wymieniła w czasie wakacji wszystkie stare jednostki komputerowe w pracowni dzięki środkom Rady Rodziców – 14.888 zł oraz środkom w wysokości 5.000 zł otrzymanym od Prezydenta Miasta z okazji Jubileuszu 120 – lecia naszej „Dwójki”.
Serdecznie dziękujemy.

Projekt „Moja Szkoła”   kolejny projekt unijny w ramach POKL skierowany dla klas IV-VI realizowany jako kontynuacja od roku 2014.  Beneficjentem jest miasto Wodzisław Śląski. W ramach projektu odbywały się w naszej szkole zajęcia: wyrównawcze z j.polskiego, kółko plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, teatralne, plastyczne oraz misyjne. Szkoła wzbogaciła się o kolejne pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 14/15  odbyły się 223 godziny  zajęć, a uczestniczyło w nich 75 uczniów. Koordynatorem lokalnym projektu była J.Kulińska.

Zimowisko – 2015.  Dzięki dotacji Urzędu Miasta w szkole zorganizowano 5 dniowe zajęcia w czasie ferii zimowych. Dotacja w wysokości 6032 zł  umożliwiła 86 uczniom spędzić ferie aktywnie poprzez udział w wyjazdach na basen, wyjściach  na kręgielnię,   do kina 3D oraz do Laserhausu.  Zajęciom towarzyszyły także warsztaty profilaktyczne  z zakresu uzależnień od komputera i gier , internetu.  Autorami wniosku były  Joanna Kulińska  i Wanda Gruszka a głównym realizatorem i opiekunem projektu była Karolina Sikora.

Sprawozdanie z przebiegu programu profilaktycznego zapobiegającego agresji i przemocy w szkole
pt. „Jak przeciwstawić się agresji?”

PROJEKT EDUKACYJNY
„MOJA SZKOŁA. LEPSZE JUTRO. PEWNA PRZYSZŁOŚĆ”

W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia kółka teatralnego dla uczniów klasy IV i V. Spektaklem powstałym w roku szkolnym 2014/15 było przedstawienie gwarowe pt. „Baśnie po śląsku”, które zostało zaprezentowane uczniom i nauczycielom SP 2 podczas szkolnej Barbórki oraz gościom miejskich obchodów górniczego święta. Spektakl ten zobaczyli także goszczący w naszej szkole wychowankowie WORiT-u wraz z opiekunami.
     Uczniowie uczestniczący w zajęciach projektowych zdobywali podstawową wiedzy n/t historii teatru, zapoznali się z pojęciami związanymi z teatrem, kształtowali umiejętności odpowiedniej dykcji i modulacji głosu, umiejętności gestykulacyjne i mimiczne oraz swobodne poruszanie się po scenie. Wszyscy bardzo zaangażowali się w swoją pracę.

Joanna Mańka

W roku szkolnym 2013/14 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć

PODZIĘKOWANIE
Dzięki Państwa zaangażowaniu i przekazaniu środków finansowych w ramach akcji 1% dla mojej szkoły w latach 2007 do 2011 informujemy, że w roku 2013 zostały zakupione meble szkolne do pracowni przyrodniczej i świetlicy szkolnej o łącznej wartości 2850 zł.

„EKO-STYL OD MŁODZIEŃCZYCH LAT”

Klasa 5 bierze udział w roku szkolnym 2013/14 w projekcie EKO-STYL od młodzieńczych lat. Jest to program profilaktyki zdrowotnej, na który miasto pozyskało środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla wszystkich wodzisławskich podstawówek. Do końca maja uczniowie wraz z nauczycielem zrealizują specjalnie opracowany program edukacji ekologicznej. Program ten ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez poznanie walorów najbliższego środowiska, zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, skutków tych zanieczyszczeń, sposobów ochrony środowiska, zachowań proekologicznych, sposobów dbałości o swoje zdrowie. Uczniowie będą realizować program poprzez zajęcia teoretyczne w szkole, warsztaty terenowe, doświadczenia itp. Wiosną piątoklasiści wyjadą na tygodniowy pobyt do Rabki, gdzie o ich zdrowie zadbają profesjonaliści. Zwieńczeniem projektu będzie konkurs ekologiczny.

zdjęcia

Projekt Eduscience – realizowany był w klasie 5.


Projekt ten jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno - przyrodniczych. Jest to projekt unijny- POKL Kapitał Ludzki. W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych.  Nauczyciele mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez naukowców - dydaktyków, jak również mogą samodzielnie układać nowe treści, do prezentacji których wykorzystują interaktywne narzędzia platformy (np. różnego typu zestawy gier dostosowane do czterech etapów edukacyjnych). Szkoła otrzymała tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego (wartość prawie 8.000 zł). Uczniowie klasy 5 w kwietniu tego roku  wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Ojcowa. 5 czerwca natomiast miało w szkole miejsce niecodzienne wydarzenie – PIKNIK NAUKOWY, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Więcej o pikniku w zakładce aktualności. Koordynatorem projektu była Bernadeta Wolańczyk.

Projekt „Równy start” .


Realizowany był w klasach I-III jako kontynuacja projektu z ubiegłego roku. Jest to kolejny  projekt unijny w ramach   poddziałania IX.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjenetem projektu jest miasto Wodzisław Śląski i realizowany był także w innych szkołach. Nasi uczniowie uczestniczyli przez cały rok w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej i zajęciach matematyczno-  przyrodniczych dla zdolnych uczniów. W sumie  odbyło się 315 godzin i skorzystało z nich 36 uczniów. Koordynatorem lokalnym projektu była Joanna Kulińska.


Projekt „Moja Szkoła” 

Kolejny projekt unijny w ramach POKL skierowany dla klas IV-VI. Beneficjentem jest miasto Wodzisław Śląski. W ramach projektu odbywały się w naszej szkole zajęcia: wyrównawcze z j.polskiego, kółko plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, teatralne, plastyczne oraz misyjne. Szkoła wzbogaciła się o kolejne pomoce dydaktyczne (w tym kolejną tablicę interaktywną). W roku szkolnym odbyło się 713 godzin zajęć, a uczestniczyło w nich 58 uczniów. Koordynatorem lokalnym projektu jest J.Kulińska.

Zimowisko


Dzięki dotacji Urzędu Miasta w szkole zorganizowano 5 dniowe zajęcia w czasie ferii zimowych. Dotacja w wysokości 3220 zł  umożliwiła 61 uczniom spędzić ferie aktywnie poprzez udział w wyjazdach na basen, wyjściach  na kręgielnię i do kina 3D. Zajęciom towarzyszyły także warsztaty profilaktyczne „Poza granicami złości”. Autorami wniosku były  Joanna Kulińska  i Wanda Gruszka a głównym realizatorem i opiekunem projektu była Karolina Sikora.

Projekt „Rodzina- rodzina nie cieszy, nie cieszy,  gdy jest, lecz kiedy , jej nie ma, samotnyś jak pies”

Realizowany był  w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” od  marca do czerwca 2014 r. Szkoła pozyskała na jego realizację grant w wysokości 3.200 zł. Głównym celem tego projektu było uświadomienie nadrzędnej roli rodziny w życiu człowieka. Do realizacji byli zaproszeni wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. W ramach tego projektu uczniowie kl VI pojechali na wycieczkę do Warszawy, odbyło się spotkanie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dietetykiem, wspólny wyjazd ( rodzice i uczniowie) do aquaparku do Tarnowskich Gór, uczniowie brali udział w konkursie plastycznym i literackim.
Autorem wniosku była Iwona Kubala  a głównym realizatorem projektu były  Iwona Kubala i Małgorzata Knopek

Opis projektu profilaktycznego 2013/14

Pojawiające się w szkołach zachowania agresywne  mają na celu sondowanie nas dorosłych , na ile wyznaczone prawem szkolnym i przyjętymi zasadami współżycia społecznego granice są silne, jednoznaczne i niepodważalne. Obserwuje się również pojawianie się pewnego egocentrycznego wzorca w zachowaniu uczniów, który można określić: „Ja, moje prawa i potrzeby są  najważniejsze” bez oglądania się na prawa i potrzeby innych. Wzorzec ten lansowany jest  przede wszystkim w mediach hołdujących konsumpcji i natychmiastowemu zaspakajaniu własnych zachcianek. Bywa, że jest podtrzymywany przez niektórych rodziców, ulegających jego wpływom i nie potrafiącym dziecku niczego odmówić, ani postawić zdecydowanych granic niewłaściwemu zachowaniu dziecka. Te i inne przyczyny pojawiającej się agresji, w tym nieumiejętność radzenia sobie uczniów z własną złością,–coraz częstsze przypadki w tym roku szkolnym skłoniły nas podjęcia szeregu działań w ramach napisanego i przyjętego w miejskim konkursie z profilaktyki projektu pt.: Nie przymykaj oczu na agresję, a postawisz tamę przemocy” na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 tysiące złotych. Jego główne cele to:
1.Demaskowanie źródeł agresji i manipulacji w mediach ( reklama, gry komputerowe, niektóre japońskie bajki, filmy z dużą dozą agresji).Pokazanie dzieciom jaki wpływ na ich zachowanie mają gry, filmy epatujące agresją i przemocą. Uczenie krytycznego odbioru i wyboru gier i filmów.  Pokazanie dzieciom konsekwencji społecznych wiążących się z  używaniem agresji i manipulowania innymi.
2.Zadanie skutecznego stawiania tamy agresji i przemocy poprzez odwoływanie się do stanowionego w domu, w szkole ( i nie tylko) prawa. Edukacja prawna dzieci i młodzieży w formie bezpośredniego spotkania się z przedstawicielami instytucji stojącymi na jego straży (straż miejska, sędzia sądu rodzinnego, kurator sądowy, policjant
4.Wspólne poszukiwanie sposobów zapanowania nad własną złością, frustracją, które najczęściej prowadzą do agresji. Wskazywanie na inny, niż powszechnie przyjęty model spędzania czasu przed komputerem, nowe  formy relaksu ( aktywny kontakt z przyrodą, zwierzętami w tym dogoterapia.
5. budowanie nowego modelu komunikacji między uczniami na bazie aktywnego słuchania i asertywnego przyjmowania oraz wyrażania oceny, krytyki.
Działania dla  osiągania wyznaczonych celów:
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w klasach I-VI z pedagogiem
-teatr profilaktyczny ze sztuką „Blogerka”
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w kl. VI z Sędzią Rodzinnym+ p. Gawlik
-warsztaty z  psychologiem
edukacja pedagogiczna rodziców- wykład psychologa „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”
konkursy: plastyczny, literacki
wyjazd do Beskidzkiego Centrum Szkolenia Psow.
Realizacja projektu trwa i kończy się we wrześniu 2014r.

WANDA GRUSZKA

W roku szkolnym 2012/13 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć

Projekt Eduscience – realizowany był w klasie 4

Projekt ten jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno - przyrodniczych. Jest to projekt unijny- POKL Kapitał Ludzki.
W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych.  Nauczyciele mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez naukowców - dydaktyków, jak również mogą samodzielnie układać nowe treści, do prezentacji których wykorzystują interaktywne narzędzia platformy (np. różnego typu zestawy gier dostosowane do czterech etapów edukacyjnych).
Szkoła otrzymała tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego (wartość prawie 8.000 zł). Zostały zakupione profesjonalne kamery, dzięki którym możliwa jest transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 12 festiwali nauki oraz 64 pikników Eduscience w zakresie nauk przyrodniczych. Uczniowie klasy 4 wezmą udział w roku 2014 w dwudniowej wycieczce do Ojcowa.  Koordynatorem projektu jest Bernadeta Wolańczyk.

Projekt „Równy start”
Realizowany był w klasach I-III. Jest to kolejny  projekt unijny w ramach   poddziałania IX.1.2 POKL Kapitał Ludzki. Beneficjenetem projektu jest miasto Wodzisław Śląski i realizowany był także w innych szkołach. Nasi uczniowie uczestniczyli przez cały rok w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej i zajęciach matematyczno-  przyrodniczych dla zdolnych uczniów. W sumie  odbyło się 570 godzin i skorzystało z nich 60 uczniów. Szkoła wzbogaciła się o kolejną tablicę multimedialną i liczne pomoce dydaktyczne. Koordynatorem lokalnym projektu była Joanna Kulińska.

Projekt „Zamiast komputera jest ze mną rodzina”

Realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” od 1 marca do 30 listopada 2013 r. Szkoła pozyskała na jego realizację grant w wysokości 3.000 zł. Główne cele tego projektu to: uświadamianie rodzicom i dziadkom roli więzi rodzinnych, stwarzanie przez szkołę okazji do wspólnego spędzania czasu,  propagowanie przez szkołę zdrowego stylu życia i zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom, wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w ich życiu oraz angażowanie rodzin uczniów w realizację działań szkoły. Adresatami projektu są wszyscy uczniowie naszej szkoły. Różnorodne działania przeprowadzane są w sposób jednorazowy lub długofalowy. Do pierwszego rodzaju należą  imprezy i spotkania dla rodzin, z których odbyły się już:
1) 18 marca 2013 r. – warsztaty plastyczne dla grupy uczniów z klasy II i III wraz z babciami i dziadkami połączone z informacjami n/t zajęć „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Wodzisławiu Śl., które poprowadziły Stanisława Wojtyna - wodzisławska malarka i poetka, laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień oraz Stefania Klimek - wieloletnia nauczyciel, a następnie dyrektor naszej szkoły,
2) 25 kwietnia 2013 r. - rodzinne spotkanie chłopców z klas II - VI wraz z Dziadkami lub Ojcami w historycznych zajęciach edukacyjnych pod nazwą "Uzbrojenie Wojska Polskiego", które poprowadził Pan Krzysztof Banaś z Familii Szlacheckiej, któremu pomagała żona - Pani Halina Banaś,
3) 6 maja 2013 r. - wycieczka do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Uczestniczyła
w niej grupa uczniów z wszystkich klas wraz z członkami rodzin. Najpierw odbyła się lekcja teatralna, zorganizowana przez Panią Renatę Goliasz – Janiszewską – specjalistę d/s edukacji teatralnej, a później miał miejsce udział w spektaklu pt. „Ogród pełen bajek”,
3) 29 maja 2013 r. – spotkanie grupy dziewczynek z różnych klas wraz z towarzyszącymi im mamami
i babciami z Panią Patrycją Szewczyk - Nagietowicz, dietetykiem z Centrum Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego z Radlina,
4) 18 czerwca 2013 r. - spotkanie pod hasłem „Uczymy się nawzajem”(warsztaty informatyczne  dla seniorów przeprowadzone przez grupę szkolnych „informatyków” z klasy VI oraz nauka zasad kulturalnego zachowania dla dzieci prowadzona przez chętne babcie lub dziadków pt. „Savoir – vivre dla młodych”),
5) 19 czerwca 2013 r. - podsumowanie konkursów poprzez zorganizowanie wystawy, ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród połączone z imprezą dla dzieci z kółka teatralnego i członków ich rodzin pod nazwą „Popołudnie ze spektaklem teatralnym” (uczniowie ci przygotowali przedstawienie o tematyce prorodzinnej zaprezentowane już 17 maja 2013 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej podczas uroczystego rozdania nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji VI Metropolitalnego Święta Rodziny przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śl.).
Drugi rodzaj działań objął już:
1)  ogłoszenie konkursów, z których odbył się konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „ Ja i moja rodzina”
(w konkursie literackim wzięła udział tylko jedna osoba, zaś do udziału w konkursie fotograficznym nie było chętnych),
2) trwa akcja pod hasłem „Poznajemy ciekawych ludzi z naszych rodzin”, w ramach której odbyły się dotychczas dwa spotkania:
- 8 kwietnia 2013 r. – z Panią Elżbietą Mikółką – lekarzem pediatrą, a zarazem babcią jednej z uczennic klasy VI,
- 15 maja 2013 r. – z Panem Henrykiem Piechaczkiem – artystą rzeźbiarzem i dziadkiem uczennicy klasy VI i ucznia klasy V,
3)  pogadanki profilaktyczne związane z tematyką projektu, przeprowadzone przez szkolnego pedagoga w klasach II i V.
Kolejne działania w ramach powyższego projektu odbędą się zgodnie z planem w nowym roku szkolnym. Autorem projektu jest pani Joanna Mańka.    

Innowacja „ Matematyka Innego Wymiaru. „
Celem głównym projektu była  poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic  poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu nauczania matematyki na zajęciach pozalekcyjnych ELITMAT TEAM-LEADER-SPACE. W ramach tego projektu uczniowie mieli  możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia oraz mieli  dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Do projektu zgłosiła szkołę Pani Iwona Kubala, która była jednocześnie jego realizatorem.

Projekt „Narkotyki mnie nie zwiodą”  -   był realizowany w naszej szkole od 9.03.2013-10.06.2013 . Projekt ten miał na celu   prowadzić do zapobiegania  używania narkotyków, a także używania samowolnie leków, bez wskazań lekarskich.
W ramach tego programu uczniowie zapoznali się z niszczycielską działalnością narkotyków spotkali się z pracownikiem Ośrodka Uzależnień , z policjantem a także wyjechali do Karpacza by poznać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego . W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl IV- VI  . Szkoła dostała dotację Urzędu Miasta w wysokości 2660 zł.  a autorem projektu była pani Iwona Kubala.

Zimowisko
Dzięki dotacji Urzędu Miasta w szkole zorganizowano 5 dniowe zajęcia w czasie ferii zimowych. Dotacja w wysokości 2637 zł  umożliwiła 71 uczniom spędzić ferie aktywnie poprzez udział w wyjazdach na basen, do parku Tropikana w Wiśle, wyjście na kręgielnię i do kina. Zajęciom towarzyszyły także warsztaty profilaktyczne na temat szkodliwości palenia tytoniu. Autorami wniosku były Iwona Kubala i Joanna Kulińska a głównym realizatorem i opiekunem projektu była Karolina Sikora.

UNIJNE PROJEKTY, GRANTY  W ROKU 2010/11

W dniach 7-10 czerwca 2011 w Szkole Podstawowej Nr 2 podsumowano trzy unijne projekty jakie realizowano w roku szkolnym 2010/11.
W podsumowaniach brali udział uczestnicy, nauczyciele, rodzice oraz władze miasta. Pierwszy z nich „Radość uczenia się” realizowano wspólnie z SP 28, SP15 i G3. Projekt ten skupiał 98 uczniów jedłownickiej dwójki,  dla których zrealizowano łącznie 544 godziny zajęć takich jak: dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty regionalne, ekologiczne, przyrodnicze, dziennikarskie i informatyczne. Szkoła wzbogaciła się w liczne pomoce dydaktyczne, z których najcenniejszą okazała się tablica interaktywna. Dotacja 328.711zł

Drugim projektem objęto 100 uczniów, dla których zorganizowano 160 godzin zajęć artystycznych : kółko plastyczne, muzyczne, teatralne i taneczne. Dzieci miały także okazję uczestniczyć w wycieczkach do teatru i opery. Tytuł projektu to  Kultura kluczem rozwoju. W podsumowaniu brał udział Prezydent Mieczysław Kieca.  Wysokość dotacji 59.000 zł

Adresatami trzeciego projektu „Moje pierwsze uczniowskie doświadczenia” byli najmłodsi uczniowie klasy I. Projekt trwał 3 lata. Dzięki niemu rozpoznawano uzdolnienia uczniów i zorganizowano dla nich 150 godzin zajęć pozalekcyjnych w specjalnie wyposażonej sali z ośrodkami  tematycznymi – muzycznym, ruchowym, teatralnym, wiedzy. Dofinansowanie 10.000 złWszystkie 3 projekty miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zgodnie z priorytetem 9.1.2 PO Kapitał Ludzki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i z niecierpliwością wyczekują kolejnych projektów.

Pozostałe dotacje:
Tydzień regionalny – w wysokości 2790 zł oraz Zimowisko w szkole – 2500 zł. dotacje z Urzędu MiastaW roku szkolnym 2009/10 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć:

  1. Program „Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko-czeskie pograniczew ramach Programu Operacyjnego  Współpracy Transgranicznej Czechy Polska. Na realizację szkoła otrzymała 58.170 zł. Autorem wniosku były: I.Kubala i M.Knopek. Szczegóły projektu na głównej stronie.
  2. Tydzień regionalny - Jest to  dotacja Urzędu Miasta w ramach konkursu na wspieranie zadań publinych w wysokości 2.790 zł. Zajęcia realizowane będą w listopadzie i grudniu 2010r. a dotyczyć będą naszej małej ojczyzny, czyli edukacji regionalnej. Autorem wniosku jest Joanna Mańka.
  3. Projekt „Chronić dziecko i rodzinę” otrzymał dotację także w wyniku konkursu UM  na wspieranie zadań publicznych. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 2050zł. Projekt jest realizowany w terminie od lutego do czerwca 2010 a jego autorami są Wanda Gruszka i Iwona Kubala.
  4. Kontynuujemy program „Pierwsze uczniowskie doświadczenia” w ramach PO Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała pomoce do gier i zabaw (8.000 zł) oraz dodatkowe zajęcia w wymiarze po 50 godzin prowadzonych w I i II  klasie w formie zajęć pozalekcyjnych. Więcej o zajęciach w aktualnościach. Zajęcia prowadzi G. Herc Szczygielska oraz M.Piekar.
  5. W ramach programu „Radosna szkoła” szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 11 990 zł na  pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsce zabaw będzie wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Będzie też  sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu bedzie obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy). Wniosek sporządziła J.Kulińska
W roku szkolnym 2008/09 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć:
  1. Program zaj ęć pozalekcyjnych „W świecie najmłodszych”. W ramach tego programu w okresie od II połowy września do końca grudnia realizowane będą w szkole zajęcia pozalekcyjne takie jak: kółko taneczne, fotograficzne, plastyczne, ręcznych robótek, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  warsztaty psychologiczne dla uczniów i rodziców. Na realizację tego zadania szkoła otrzymała 13.850 zł. Środki te otrzymano w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Autorami wniosku są: Joanna Kulińska, Bernadeta Wolańczyk, Wanda Gruszka, Mariola Piekar, Joanna Mańka, Mirosława Juraszczyk
  2. Dożywianie dzieci. Polska Akcja Humanitarna „PAJACYK” rozpatrzyła pozytywnie wniosek o dofinansowanie do obiadów i przyznała szkole kwotę 3.400 zł. Kwota ta zapewni darmowe obiady dla dziesięciorga dzieci w okresie od września 2008 do czerwca 2009r. Autorami wniosku są Joanna Kulińska i Maria Przybyła.
  3. Program „Małe sąsiedzkie igrzyska” w ramach PO Współpracy Transgranicznej Czechy Polska. Na realizację szkoła otrzymała 49.925 zł. Autorem wniosku były: I.Kubala i M.Knopek. Szczegóły projektu na głównej stronie.
  4. Zajęcia sportowe - SKS i dopłata do wyjazdów na basen. Jest to  dotacja Urzędu Miasta w wysokości 15.000 zł. Zajęcia trwają od marca do grudnia 2009r. Autorzy wniosku: Joanna Kulinska i Małgorzata Knopek.
  5. Program „Pierwsze uczniowskie doświadczenia”. Szkoła otrzymała pomoce do gier i zabaw, prowadzonych w I klasie w formie zajęć pozalekcyjnych, na kwotę 8.000 zł. Więcej o zajęciach w aktualnościach. Zajęcia prowadzi G. Herc Szczygielska.
W roku szkolnym 2007/08 otrzymaliśmy dotację na realizację następujących przedsięwzięć:
1.      Program zajęć pozalekcyjnych „Szkoła – twój drugi dom”. W ramach tego programu w okresie od września do połowy grudnia realizowane były w szkole zajęcia pozalekcyjne takie jak: kółka informatyczne, teatralne, zajęcia z j.angielskiego (3 grupy), zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowujące dzieci do otrzymania karty rowerowej, wyjazdy na basen, zajęcia tenisa stołowego oraz warsztaty psychologiczne dla uczniów i rodziców. Na realizację tego zadania szkoła otrzymała 9.670 zł. Środki te otrzymano w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Autorami wniosku są: Joanna Kulińska, Bernadeta Wolańczyk, Wanda Gruszka i Maria Przybyła.2.     Wycieczka szóstoklasistów do Warszawy. Kuratorium Oświaty w Katowicach pozytywnie rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie do wycieczki w ramach rządowego programu „Wycieczki historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”, dzięki czemu szóstoklasiści otrzymali dotację w wysokości 2.600 zł na wyjazd do Warszawy. Autorem wniosku była Iwona Kubala. 3. Polska Akcja Humanitarna „PAJACYK” rozpatrzyła pozytywnie wniosek o dofinansowanie do obiadów i przyznała szkole kwotę 3.600 zł. Kwota ta zapewni darmowe obiady dla dziesięciorga dzieci w okresie od września 2007 do czerwca 2008r. Autorami wniosku są Joanna Kulińska i Maria Przybyła.   4.      Pracownia multimedialna do biblioteki. Powstało w szkole centrum multimedialne, z które odwiedzają wszyscy uczniowie pragnący poszerzać swoją wiedzę poprzez korzystanie z programów komputerowych bądź internetu. Wartość centrum – około 36.000 zł. Wniosek złożyła Bernadeta Wolańczyk