SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE

Numer konta rady rodziców: 38 8468 0000 0010 0008 9614 0001

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017

WYWIADÓWKI

KONSULTACJE

STYPENDIA

PLAN LEKCJI

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

PRIORYTETY PLANU PRACY

STATUT SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

REGULAMIN RADY RODZICÓW

WPLATY I WYDATKI RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE I KRYTERIA OCENIANIA

SKŁAD RADY RODZICÓW

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014/2015

KALENDARZ 2016/2017

PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU 2016/2017

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

REGULAMIN TYPOWANIA NAJLEPSZEGO UCZNIA

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA

ŚWIETLICA